ระบบบริหารงานงบประมาณโครงการ [Action Plan] กลุ่มนโยบายและแผน

 รายงานความก้าวหน้า >> ปีการทำงานที่ 2562 รอบการทำงานที่ 3

ยอดเงินรวมทั้งหมด
฿0

อนุมัติใช้ไป

฿0 บาท

รายละเอียด

องค์ประกอบที่ 1
฿0

อนุมัติใช้ไป

฿0 บาท

รายละเอียด

องค์ประกอบที่ 2
฿0

อนุมัติใช้ไป

฿0 บาท

รายละเอียด

แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
฿0

ใช้ไป

฿0 บาท

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ที่ 2
฿0

ใช้ไป

฿0 บาท

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ที่ 3
฿0

ใช้ไป

฿0 บาท

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ที่ 4
฿0

ใช้ไป

฿0 บาท

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ที่ 5
฿0

ใช้ไป

฿0 บาท

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ที่ 6
฿0

ใช้ไป

฿0 บาท

รายละเอียด

รายงานการใช้งบประมาณแยกตามรายการองค์ประกอบที่ 1

ลำดับ รายการ งบประมาณ อนุมัติใช้ไป ยอดเงินคงเหลือ
งบประมาณทั้งสิ้น ฿0 ฿0 ฿0

รายงานการใช้งบประมาณแยกตามรายการองค์ประกอบที่ 2

ลำดับ รายการ งบประมาณ อนุมัติใช้ไป ยอดเงินคงเหลือ
งบประมาณทั้งสิ้น ฿0 ฿0 ฿0