รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.ลำปาง เขต 1


ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019 >> เปิด

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018 >> เปิด
        รายละเอียดประกอบ30 ก.ย 61(2.2) >> เปิด

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018 >> เปิด

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018 >> เปิด

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018 >> เปิด

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018 >> เปิด

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018 >> เปิด
        รายละเอียดประกอบงบทดลอง มี.ค.61 >> เปิด

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018 >> เปิด
        รายละเอียดประกอบงบทดลอง มี.ค.61 >> เปิด

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018 >> เปิด

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018 >> เปิด

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018 >> เปิด

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018 >> เปิด

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018 >> เปิด

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017 >> เปิด

        รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร >> เปิด
        รายงานเงินคงเหลือ >> เปิด
        รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก >> เปิด
        รายละเอียดเจ้าหนี้-หน่วยงานรัฐ >> เปิด
        รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย >> เปิด
        รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ >> เปิด

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017 >> เปิด

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017 >> เปิด

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017 >> เปิด

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017 >> เปิด

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017 >> เปิด

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017 >> เปิด