Choose Skin

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการหมวดหมู่
ลำดับ หมวดหมู่ รายละเอียดข่าว ภาพประกอบ ไฟล์แนบ ผู้ประกาศ วันที่ลงประกาศ
Option
626 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนและสพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 7 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-09 14:50:43 เปิดอ่าน
625 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-09 14:48:24 เปิดอ่าน
624 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมและประถมศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-09 14:45:57 เปิดอ่าน
623 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียน จำนวน 10 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-09 14:39:25 เปิดอ่าน
621 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย สพป.ลำปาง เขต 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-07 12:38:17 เปิดอ่าน
620 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างทำโปรแกรมการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำปาง เขต 1 เงิน 15,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-02 10:55:23 เปิดอ่าน
619 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโปรแกรมการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลำปาง เขต 1 เงิน 15,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-02 10:53:18 เปิดอ่าน
618 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ค่าจ้างกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน โครงการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-02 10:50:50 เปิดอ่าน
617 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผูัชนะการเสนอราคาจ้างกระเป๋าทำผ้าพร้อมสกรีน โครงการสร้างวินัยสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน เงิน 6,000.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-07-02 10:48:44 เปิดอ่าน
616 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-29 13:24:29 เปิดอ่าน
615 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำโปรแกรมหนังสือรับรองเงินบำนาญและข้าราชการ เงิน 10,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-28 14:26:59 เปิดอ่าน
614 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโปรแกรมหนังสือรับรองเงินเดือนบำนาญและข้าราชการ เงิน 10,000.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-28 14:24:56 เปิดอ่าน
613 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงเว็บไซด์ สพป.ลำปาง เขต 1 เงิน 15,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-28 14:11:00 เปิดอ่าน
612 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเว็บไซด์ สพป.ลำปาง เขต 1 เงิน 15,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-28 14:09:15 เปิดอ่าน
611 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการ รายนายอำพล ทองคำ สพป.ลำปาง เขต 1 เงิน 52,500.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-28 13:47:47 เปิดอ่าน
610 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟาเรดทางหน้าผาก เงิน 21,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-28 13:36:50 เปิดอ่าน
609 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟาเรดทางหน้าผาก เงิน 21,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-28 13:35:01 เปิดอ่าน
608 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือ สพฐ ที่ศธ 04002/ว 2219 ลว. 8 มิถุนายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายฯ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-15 16:44:17 เปิดอ่าน
607 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงานให้โรงเรียน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-15 16:41:47 เปิดอ่าน
606 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี (DLTV และ DLIT) จำนวนเงิน 28,430 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-10 13:05:21 เปิดอ่าน
605 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล DLTV และ DLIt จำนวนเงิน 28,430 บาท ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-10 13:02:22 เปิดอ่าน
604 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV และ DLIT จำนวนเงิน 15,770 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-10 12:59:54 เปิดอ่าน
603 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล DLTV และ DLIt จำนวนเงิน 15,770 บาท ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-10 12:56:37 เปิดอ่าน
602 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-10 10:36:25 เปิดอ่าน
601 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวนเงิน 7,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-09 11:28:34 เปิดอ่าน
600 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวนเงิน 7,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-09 11:24:58 เปิดอ่าน
599 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมุลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุหมึกกลุ่มส่งเสริม,บุคคล จำนวนเงิน 8,620 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-09 11:22:04 เปิดอ่าน
598 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกกลุ่มส่งเสริม,บุคคล จำนวนเงิน 8,620 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-09 11:18:56 เปิดอ่าน
597 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 894,960.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-09 08:45:29 เปิดอ่าน
596 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงิน 894,960.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-09 08:43:37 เปิดอ่าน
595 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค 0405.2/ว225 ลว 22 พ.ค.2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-08 15:41:15 เปิดอ่าน
594 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 362,945 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-08 15:17:21 เปิดอ่าน
593 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 362,945 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-08 15:15:39 เปิดอ่าน
592 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-08 15:13:33 เปิดอ่าน
591 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายแลนภายในห้องทำงานกลุ่มนโยบายและแผน เงิน 19,500.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-08 15:11:50 เปิดอ่าน
590 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายแลนภายในห้องทำงานกลุ่มนโยบายและแผน เงิน 19,500.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-08 15:09:41 เปิดอ่าน
589 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-08 15:07:39 เปิดอ่าน
588 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างติดตั้งระบบสัญญาณภาพ Projector ห้องประชุม เงิน 9,830.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-08 15:07:30 เปิดอ่าน
587 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบสัญญาณภาพ Projector ห้องประชุม เงิน 9,830.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-08 15:04:55 เปิดอ่าน
586 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย ปจด. มิถุนายน 63 สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-04 13:27:16 เปิดอ่าน
585 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กฉ-5398 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-02 11:43:17 เปิดอ่าน
584 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ-5398 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-02 11:34:12 เปิดอ่าน
583 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างซ่อมรถยนต์สทะเบียน ม-4109 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-02 11:31:58 เปิดอ่าน
582 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ม-4109 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-06-02 11:27:48 เปิดอ่าน
581 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เงิน 20,000.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-01 14:04:42 เปิดอ่าน
580 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เงิน 20,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-06-01 13:58:19 เปิดอ่าน
579 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาว.214 18 พ.ค.2563 และหนังสือสำนักงบประมาณ ว.73 5 พ.ค.2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-05-25 16:08:38 เปิดอ่าน
578 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมารายนายชนกันต์ จันสุภาเสน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563-31 ตุลาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-05-22 08:54:09 เปิดอ่าน
577 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและปฏิทินปฏิบัติงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ปริญญา ไชยวรรณ 2020-05-16 16:15:58 เปิดอ่าน
576 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ปริญญา ไชยวรรณ 2020-05-16 16:14:07 เปิดอ่าน
575 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 ปริญญา ไชยวรรณ 2020-05-16 16:11:57 เปิดอ่าน
574 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ปริญญา ไชยวรรณ 2020-05-16 16:08:44 เปิดอ่าน
573 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-05-15 16:39:28 เปิดอ่าน
572 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย ปจด. พฤษภาคม 63 สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-05-13 16:16:38 เปิดอ่าน
571 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯและหนังสือคณะกรรมการราคากลางฯ จำนวน 2 ฉบับ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-05-08 16:04:38 เปิดอ่าน
570 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำสายคล้องคอพร้อมกรอบพลาสติกและสกรีน ทำบัตรฯ เงิน 33,460.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-05-08 08:38:20 เปิดอ่าน
569 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสายคล้องคอพร้อมกรอบพลาสติกและสกรีนทำบัตรประจำตัวฯ เงิน 33,460.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-05-08 08:36:29 เปิดอ่าน
568 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุโครงการจัดเก็บข้อมูลฯ บนระบบ Cloud เงิน 15,800.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-05-01 11:06:53 เปิดอ่าน
567 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการจัดเก็บข้อมูลฯ บนระบบ Cloud เงิน 15,800.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-05-01 11:04:46 เปิดอ่าน
566 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซ์้อวัสดุการจัดเก็บข้อมูลฯ บนระบบ Cloud เงิน 6,169.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-05-01 11:01:49 เปิดอ่าน
565 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการจัดเก็บข้อมูลฯ บนระบบ Cloud เงิน 6,169.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-05-01 10:59:30 เปิดอ่าน
564 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง าจำนวน 4 ฉบับ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-30 15:51:58 เปิดอ่าน
563 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 810715 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-28 14:33:08 เปิดอ่าน
562 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 810715 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-28 14:30:28 เปิดอ่าน
561 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บบ-2001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-28 14:25:09 เปิดอ่าน
560 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บบ-2001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-28 14:21:40 เปิดอ่าน
559 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์กลุ่มอำนวยการ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-28 14:17:45 เปิดอ่าน
558 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์สำหรับกลุ่มอำนวยการ จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-28 13:59:47 เปิดอ่าน
557 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-28 13:55:17 เปิดอ่าน
556 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตามฯ (ก.ต.ป.น.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-28 13:49:46 เปิดอ่าน
555 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-23 13:10:57 เปิดอ่าน
554 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 2326 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-20 16:11:13 เปิดอ่าน
553 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข-2326 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-20 16:09:31 เปิดอ่าน
552 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ื่องคอมพิวเตอร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-20 16:06:00 เปิดอ่าน
551 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-20 16:03:55 เปิดอ่าน
550 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุโครงการ ก.ต.ป.น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-20 15:57:33 เปิดอ่าน
549 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการ ก.ต.ป.น.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-20 15:50:31 เปิดอ่าน
548 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ และหนังสือกรมบัญชีกลาง จำนวน 5 ฉบับ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-16 15:18:04 เปิดอ่าน
547 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค 0405.7/9461 ลว. 4มี.ค.63 แจ้งผู้ทิ้งงาน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-16 15:16:12 เปิดอ่าน
546 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุโครงการช่วยเหลือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-16 09:53:31 เปิดอ่าน
545 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการช่วยเหลือและติดตามระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-16 09:51:57 เปิดอ่าน
544 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 มกราคม 2563 - มีนาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-10 16:09:27 เปิดอ่าน
543 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-10 16:07:50 เปิดอ่าน
542 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-10 16:06:15 เปิดอ่าน
541 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-10 16:04:11 เปิดอ่าน
540 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย ปจด. เมษายน 63 สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-05 12:31:00 เปิดอ่าน
539 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการ รายนางสาวอรพินท์ ทาเครือ ปจด.เม.ย. -มิ.ย.63 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-05 12:28:28 เปิดอ่าน
538 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-01 11:57:00 เปิดอ่าน
537 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-01 11:45:10 เปิดอ่าน
536 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ นร.ชั้น ป.2,4,5 และ ม.1,2 จำนวนเงิน 43,280 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-01 11:41:37 เปิดอ่าน
535 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นร.ชั้น ป.2,4,5 และ ม.1,2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-04-01 11:38:14 เปิดอ่าน
534 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมีนาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-01 10:47:24 เปิดอ่าน
533 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมีนาคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-04-01 10:45:55 เปิดอ่าน
531 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุเพื่อซ่อมบริเวณบ้านพักฯค่ายลูกเสือ เงิน 8,780.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-31 10:47:20 เปิดอ่าน
530 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อซ่อมบริเวณบ้านพักฯ ค่ายลูกเสือ เงิน 8,780.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-31 10:45:28 เปิดอ่าน
529 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯขยะที่ยั่งยืน เงิน 5,375.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-31 10:41:44 เปิดอ่าน
528 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฯ ขยะที่ยั่งยืน เงิน 5,375.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-31 10:39:45 เปิดอ่าน
527 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างทำตรายางหมึกในตัว เงิน 870.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-31 10:36:11 เปิดอ่าน
526 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0433.4/ว47 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-27 15:46:15 เปิดอ่าน
525 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ที่กค 0419.2/ว81 ลว.11 มี.ค.2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-27 15:44:29 เปิดอ่าน
524 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ยกเลิกลำดับที่523) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-27 11:30:56 เปิดอ่าน
522 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-27 11:04:57 เปิดอ่าน
521 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เงิน 36,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-27 09:13:53 เปิดอ่าน
520 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเงิน 36,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-27 09:12:00 เปิดอ่าน
519 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯและหนังสือกรมบัญชีกลาง รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-25 14:44:19 เปิดอ่าน
518 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-03-18 10:34:30 เปิดอ่าน
517 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศขายทอดตลาดไม้ที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ จำนวน 13 รายการ ของโรงเรียนเวียงหงส์ล้านนา ปริญญา ไชยวรรณ 2020-03-03 16:19:15 เปิดอ่าน
516 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแาคารและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปริญญา ไชยวรรณ 2020-03-03 11:52:05 เปิดอ่าน
515 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก 9 ก้อน (ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) ตามแบบรั้วมาตรฐานของ สพฐ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปริญญา ไชยวรรณ 2020-03-03 11:48:51 เปิดอ่าน
514 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก 9 ก้อน(ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) ของ สพป.ลำปาง เขต 1 ปริญญา ไชยวรรณ 2020-02-27 17:30:53 เปิดอ่าน
513 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่น จำนวน 3 รายการ ภายใน สพป.ลำปาง เขต 1 ปริญญา ไชยวรรณ 2020-02-27 16:58:24 เปิดอ่าน
512 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายการจ้างปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้่างอื่นภายใน สพป.ลำปาง เขต 1 ปริญญา ไชยวรรณ 2020-02-27 13:48:46 เปิดอ่าน
511 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายการจ้างก่อสร้างรั้วอิฐบล๊อก 9 ก้อน(ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) ปริญญา ไชยวรรณ 2020-02-27 13:46:44 เปิดอ่าน
510 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการศึกษาดูงาน(ITA) จำนวน 60,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-02-25 11:08:23 เปิดอ่าน
509 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างรถปรับอากาศ2ชั้นพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการศึกษาดูงาน (ITA) เงิน 60,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-02-25 11:05:40 เปิดอ่าน
508 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อวัสดุโครงการศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรม(ITA) เงิน 7,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-02-25 10:56:11 เปิดอ่าน
507 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรม จำนวนเงิน 7,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-02-25 10:53:53 เปิดอ่าน
506 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-02-20 17:11:50 เปิดอ่าน
505 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหมึกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-02-20 17:09:10 เปิดอ่าน
504 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุโครงการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-02-19 14:15:50 เปิดอ่าน
503 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-02-19 14:13:12 เปิดอ่าน
502 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-02-19 14:11:16 เปิดอ่าน
501 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ป.1 และ ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-02-19 14:07:19 เปิดอ่าน
500 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม คูมือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-02-19 14:03:09 เปิดอ่าน
499 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มคู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2020-02-19 13:51:31 เปิดอ่าน
498 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-02-17 16:01:42 เปิดอ่าน
497 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-02-11 14:05:28 เปิดอ่าน
496 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-02-11 14:03:00 เปิดอ่าน
495 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประมาณ เดือนม.ค.63-กพ.63 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-02-02 14:41:47 เปิดอ่าน
494 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างนางสาวอรพินท์ ทาเครือ ปจด.ม.ค.63-มี.ค.63 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-02-02 14:18:38 เปิดอ่าน
493 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างนางศรัณย์พร แซ่เตีย ปจด.ม.ค.63 -กพ.63 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-02-02 13:49:01 เปิดอ่าน
492 ข่าวประกาศผู้ชนะ ระกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างรายนายชนกันต์ จันสุภาเสน ปจด.พ.ย.62 - เม.ย.63 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-31 14:10:30 เปิดอ่าน
491 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-23 09:19:39 เปิดอ่าน
490 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-23 09:17:37 เปิดอ่าน
489 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-23 09:16:02 เปิดอ่าน
488 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-23 09:11:39 เปิดอ่าน
487 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุโครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-22 11:57:13 เปิดอ่าน
486 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-22 11:55:22 เปิดอ่าน
485 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 เงิน 12,000.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-21 09:31:49 เปิดอ่าน
484 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 เงิน 12,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-21 09:30:01 เปิดอ่าน
483 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานสอน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-17 15:02:28 เปิดอ่าน
482 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย ประจำเดือนมกราคม 2563 สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-14 11:31:41 เปิดอ่าน
481 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 62 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-02 14:04:32 เปิดอ่าน
480 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2020-01-02 14:02:46 เปิดอ่าน
479 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างราย นายรุ่งภูวัชร์ วงศ์ษา ปจด.ธันวาคม 62 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-12-25 13:21:58 เปิดอ่าน
478 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างรายนายประสาน ต้นมณี ปจด.ธันวาคม 62 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-12-25 13:17:08 เปิดอ่าน
477 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างรายนางปนัดดา โปชัยคุปต์ ปจด.ธันวาคม 62 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-12-25 13:15:22 เปิดอ่าน
475 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-12-23 16:48:05 เปิดอ่าน
474 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุในการประเมินข้าราชการและบุคลากรสายงานบริหารให้มีวิทยฐานะ ผอ.เชี่ยวชาญ วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-12-23 16:44:01 เปิดอ่าน
473 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารขอมีวิทยะฐานะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-12-23 16:41:09 เปิดอ่าน
472 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมสายไฟรอบถนนค่ายลูกเสือ เงิน 17,424.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-12-20 15:24:51 เปิดอ่าน
471 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายไฟฟ้าค่ายลูกเสือ เงิน 17,424.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-12-20 15:22:55 เปิดอ่าน
470 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำโพเดียมสำหรับห้องประชุม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-12-18 10:24:52 เปิดอ่าน
469 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโพเดียมสำหรับห้องประชุม จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-12-18 10:23:24 เปิดอ่าน
468 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-12-12 14:20:17 เปิดอ่าน
467 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-12-12 14:18:57 เปิดอ่าน
466 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาเช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง TOT Fib เงิน 42,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-21 15:14:31 เปิดอ่าน
465 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา เช่าอินเทอร์เน็ต CAT Inernet เงิน 48,000.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-21 15:12:39 เปิดอ่าน
464 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุ โครงการ สสวท. เงิน 5,000.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-21 15:10:22 เปิดอ่าน
463 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สสวท. เงิน 5,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-21 15:08:52 เปิดอ่าน
462 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เงิน 54,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-14 15:11:51 เปิดอ่าน
461 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เงิน 54,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-14 15:04:38 เปิดอ่าน
460 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-14 14:07:00 เปิดอ่าน
459 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-14 14:04:42 เปิดอ่าน
458 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เงิน 7,575.60 บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-13 14:40:18 เปิดอ่าน
457 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าค่าเช่าอินเทอร์เน็ต เงิน 7,575.60 บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-13 14:38:30 เปิดอ่าน
456 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญเช่าบริการ IRIS Cloud เงิน 15,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-13 14:35:16 เปิดอ่าน
455 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการ IRIS Cloud g'bo 15,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-13 14:33:25 เปิดอ่าน
454 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสายใยแก้วนำแสง เงิน 42,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-13 14:31:46 เปิดอ่าน
453 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง CAT Internet เงิน 48,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-13 14:29:33 เปิดอ่าน
451 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างปรุงบรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น (อาคารห้องประชุมคุรุมนตรี) ติดตั้งแผ่นซับเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-07 16:07:29 เปิดอ่าน
450 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรุงบรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น (อาคารห้องประชุมคุรุมนตรี) ติดตั้งแผ่นซับเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-07 16:04:36 เปิดอ่าน
449 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่นภายใน สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 3 รายการ ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-07 11:54:37 เปิดอ่าน
448 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างปรุงบรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น (อาคารห้องประชุมคุรุมนตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-07 11:06:30 เปิดอ่าน
447 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรัปบรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น (อาคารห้องประชุมคุรุมนตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-07 11:04:54 เปิดอ่าน
446 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างปรุงบรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น (อาคารทิพย์ช้างสดุดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-01 14:28:22 เปิดอ่าน
445 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรัปบรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่น (อาคารทิพย์ช้างสดุดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-11-01 14:26:21 เปิดอ่าน
444 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 ราย สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-11-01 09:20:48 เปิดอ่าน
443 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักผ้าม่านห้องประชุมคุรุมนตรี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-31 14:29:51 เปิดอ่าน
442 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักผ้าม่านห้องประชุมคุรุมนตรี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-31 14:26:33 เปิดอ่าน
441 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 5398 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-31 14:12:25 เปิดอ่าน
440 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 5398 ลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-31 14:11:29 เปิดอ่าน
439 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี้ห้องประชุมคุรุมนตรี จำนวน 150 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-30 15:52:44 เปิดอ่าน
438 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บผ้าคลุมเก้าอี้ห้องประชุมคุรุมนตรี จำนวน 150 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-30 15:51:33 เปิดอ่าน
437 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเปลี่ยนกลอนประตูกระจกบานสวิง ห้องประชุมคุรุมนตรี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-30 15:06:37 เปิดอ่าน
436 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกลอนประตูกระจกบานสวิง ห้องประชุมคุรุมนตรี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-30 15:04:35 เปิดอ่าน
435 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-02 15:46:44 เปิดอ่าน
434 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-10-02 15:45:44 เปิดอ่าน
433 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานและภายนอกสำนักงาน สพป.ลำปาง เขต 1 เงิน 199,400.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-10-01 11:23:47 เปิดอ่าน
432 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะกานเสนอราคาจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานและภายนอกสำนักงาน สพป.ลำปางเขต 1 เงิน 199,400.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-10-01 11:22:09 เปิดอ่าน
431 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการประเมิน ITA เงิน 6,050.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-10-01 11:19:25 เปิดอ่าน
430 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประเมิน ITA เงิน 6,050.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-10-01 11:17:56 เปิดอ่าน
429 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-30 13:31:24 เปิดอ่าน
428 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-30 13:30:12 เปิดอ่าน
427 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-30 12:36:50 เปิดอ่าน
426 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-30 12:35:19 เปิดอ่าน
425 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-30 10:52:01 เปิดอ่าน
424 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกันยายน 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-30 10:51:03 เปิดอ่าน
423 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-30 10:03:07 เปิดอ่าน
422 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-30 10:02:04 เปิดอ่าน
421 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างรายนายประสาน ต้นมณีจ้างเดือนกันยายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 19:52:06 เปิดอ่าน
420 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือการใช้งานสารสนเทศลูกเสือเงิน 8,475.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 15:15:21 เปิดอ่าน
419 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศลูกเสือ เงิน 8,475.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 15:13:39 เปิดอ่าน
418 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์จากเงินเหลือจ่ายจำนวน 6 รายการเงิน 243,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 13:45:59 เปิดอ่าน
415 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผูัชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์จากเงินเหลือจ่ายจำนวน 6 รายการ เงิน 243,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 13:33:45 เปิดอ่าน
414 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาซื้อครุภัณฑ์จากเงินเหลือจ่ายจำนวน 3 รายการเงิน 254,800.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 13:30:56 เปิดอ่าน
413 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์จากเงินเหลือจ่ายจำนวน 3 รายการ เงิน 254,800.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 13:29:10 เปิดอ่าน
412 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจ้างซ่อมแซมทาสี สพป.ลำปาง เขต 1 เงิน 281,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 11:38:49 เปิดอ่าน
411 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผูัชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมทาสี สพป.ลำปาง เขต 1 เงิน 281,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 11:37:18 เปิดอ่าน
410 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเงิน 191,670.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 11:03:34 เปิดอ่าน
409 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเงิน 191,670.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-29 11:02:12 เปิดอ่าน
408 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-28 11:10:46 เปิดอ่าน
407 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-28 11:09:23 เปิดอ่าน
406 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำชั้นเหล็กอเนกประสงค์ จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-26 16:09:32 เปิดอ่าน
405 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชั้นเหล็กอเนกประสงค์ จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-26 16:08:30 เปิดอ่าน
404 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 7712 ลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-26 10:11:46 เปิดอ่าน
403 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 7712 ลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-26 10:10:09 เปิดอ่าน
402 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางศิลปะ เงิน 51,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-25 14:47:18 เปิดอ่าน
401 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางศิลปะ เงิน 51,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-25 14:45:45 เปิดอ่าน
400 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-25 14:27:49 เปิดอ่าน
399 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-25 14:26:47 เปิดอ่าน
398 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส เงิน 61,200.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-23 13:37:20 เปิดอ่าน
397 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส เงิน 61,200.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-23 13:35:50 เปิดอ่าน
396 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์จากเงินเหลือจ่าย จำนวน 2 รายการเงิน 130,500.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-23 10:03:31 เปิดอ่าน
395 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์จากเงินเหลือจ่าย จำนวน 2 รายการเงิน 130,500.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-23 10:01:38 เปิดอ่าน
394 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 1 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-18 13:18:30 เปิดอ่าน
393 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ดประชาสัมธ์ สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 1 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-18 13:13:01 เปิดอ่าน
392 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 5294 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-17 11:48:29 เปิดอ่าน
391 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 5294 ลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-17 11:45:20 เปิดอ่าน
390 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 5294 ลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-17 11:37:26 เปิดอ่าน
389 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 5294 ลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-17 11:35:33 เปิดอ่าน
388 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-16 17:50:15 เปิดอ่าน
387 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-16 17:47:45 เปิดอ่าน
386 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-16 17:44:34 เปิดอ่าน
385 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-16 17:42:23 เปิดอ่าน
384 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุในการตรวจและประเมินผลงานวิชาการ เงิน 7,492.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-16 10:46:30 เปิดอ่าน
383 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการตรวจและประเมินผลงานวิชาการ เงิน 7,492.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-16 10:44:42 เปิดอ่าน
382 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุของที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการเงิน 15,587.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-16 10:39:38 เปิดอ่าน
381 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณราชการเงิน 15,587.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-16 10:37:59 เปิดอ่าน
380 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำหนังสือผลงานครู เงิน 20,400.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-16 10:34:09 เปิดอ่าน
379 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำหนังสือผลงานครูผู้ได้รับการยกย่อง เงิน 20,400.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-16 10:32:42 เปิดอ่าน
378 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ เงิน 15,300.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-16 10:29:17 เปิดอ่าน
377 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ เงิน 15,300.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-16 10:27:19 เปิดอ่าน
376 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำถุงผ้าโครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต เงิน 12,000.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-16 10:23:51 เปิดอ่าน
375 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนเะการเสนอราคาาจ้างทำถุงผ้าโครงการฯจิตพอเพียงต้านทุจริต เงิน 12,000.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-16 10:21:46 เปิดอ่าน
374 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างถ่ายเอกสารและป้ายไวนิลโครงการจิตต้านทุจริต เงิน 10,735.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-16 10:17:54 เปิดอ่าน
373 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯจิตพอเพียงต้านทุจริต เงิน 10,735.- รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-16 10:15:56 เปิดอ่าน
372 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-13 16:49:36 เปิดอ่าน
371 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-13 16:48:05 เปิดอ่าน
370 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-12 11:13:47 เปิดอ่าน
369 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-12 11:10:55 เปิดอ่าน
368 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุมชี้แจงการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ DLTV ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-12 11:07:54 เปิดอ่าน
367 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุมชี้แจงการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-12 11:04:54 เปิดอ่าน
366 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจัเดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-12 11:01:37 เปิดอ่าน
365 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-09-12 10:58:05 เปิดอ่าน
364 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-09-01 10:45:59 เปิดอ่าน
363 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแซมไมโครโฟนไร้สายห้องประชุมคุรุมนตรี วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-08-30 17:21:35 เปิดอ่าน
362 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไมโครโฟนไร้สาย ห้องประชุมคุรุมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-08-30 17:19:58 เปิดอ่าน
361 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนสิงหาคม 2562 วิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-08-30 17:17:58 เปิดอ่าน
360 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-08-30 17:16:37 เปิดอ่าน
359 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-30 15:52:13 เปิดอ่าน
358 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-30 15:50:58 เปิดอ่าน
357 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างรายนายประสาน ต้นมณีจ้างเดือนสิงหาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-30 15:48:38 เปิดอ่าน
356 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสาระสนเทศเงิน 20,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-30 15:46:08 เปิดอ่าน
355 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศฯ เงิน 20,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-30 15:44:41 เปิดอ่าน
354 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งสำเนาหนังสือเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ ศธ 04131/3294 ลว.23 สิงหาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-24 13:23:59 เปิดอ่าน
353 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งสำเนาหนังสือเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ ศธ 04131/3293 ลว.23 สิงหาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-24 13:22:26 เปิดอ่าน
352 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งสำเนาหนังสือเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ ศธ 04131/3295 ลว.23 สิงหาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-24 13:20:27 เปิดอ่าน
351 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งสำเนาหนังสือเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ ศธ 04131/3296 ลว.23 สิงหาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-24 13:19:04 เปิดอ่าน
350 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งสำเนาหนังสือเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ ศธ 04131/3292 ลว.23 สิงหาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-24 13:14:56 เปิดอ่าน
349 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุข้อมูลสารสนเทศ เงิน 16,990.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-22 10:39:38 เปิดอ่าน
348 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุข้อมูลสารสนเทศ เงิน 16,990.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-22 10:38:27 เปิดอ่าน
347 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 5,200.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-22 10:24:30 เปิดอ่าน
346 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เงิน 5,200.บาท (ยกเลิกลำดับที่ 345) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-22 10:23:22 เปิดอ่าน
345 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เงิน 5,200.บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-22 09:47:58 เปิดอ่าน
344 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯเงิน 1,158,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-15 08:53:57 เปิดอ่าน
343 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างทำคู่มือการตรวจสอบภายในสำนังานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-15 08:26:56 เปิดอ่าน
342 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะจ้างทำคู่มือการตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-08-15 08:25:30 เปิดอ่าน
341 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-31 11:35:56 เปิดอ่าน
340 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างรายนายประสาน ต้นมณีจ้างเดือนกรกฎาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-29 15:00:41 เปิดอ่าน
339 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคิดเลขเป็นของนักเรียนชั้น ป.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:58:01 เปิดอ่าน
338 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:53:42 เปิดอ่าน
337 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:50:57 เปิดอ่าน
336 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:45:27 เปิดอ่าน
335 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:41:41 เปิดอ่าน
334 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:31:12 เปิดอ่าน
333 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:20:40 เปิดอ่าน
332 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:14:56 เปิดอ่าน
331 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:12:42 เปิดอ่าน
330 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:09:15 เปิดอ่าน
329 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-29 11:07:29 เปิดอ่าน
328 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญซื้อวัสดุโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริญญา ไชยวรรณ 2019-07-27 14:52:45 เปิดอ่าน
324 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด เงิน 216,500.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-26 09:33:14 เปิดอ่าน
323 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญากับบริษัทบี.บี.เค.อินดัสตรี จำกัด เงิน 12,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-26 09:30:40 เปิดอ่าน
322 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาครุภัณฑ์ 11 รายการบริษัทโปรมาสเตอร์จำกัดเงิน 314,970.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-26 09:29:08 เปิดอ่าน
321 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุโครงการ GREEN SCHOOL CAMP เงิน 5,435.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-21 14:02:57 เปิดอ่าน
320 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผูัชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการ GREEN SCHOOL CAMP เงิน 5,435.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-21 14:01:09 เปิดอ่าน
319 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ เงิน 1,162,400.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-12 09:18:00 เปิดอ่าน
318 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-10 09:10:51 เปิดอ่าน
317 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าข้ออ่อน รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-10 09:09:43 เปิดอ่าน
316 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ เงิน 1,162,400.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-08 15:42:51 เปิดอ่าน
315 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวนเงิน 1,162,400.-บาท (ยกเลิกลำดับที่ 313-314ใช้ฉบับนี้แทน) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-08 10:29:29 เปิดอ่าน
314 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวนเงิน 1,162,400.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-06 13:46:19 เปิดอ่าน
313 ข่าวประกาศราคากลาง ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวนเงิน 1,162,400.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-06 13:21:11 เปิดอ่าน
312 ข่าวประกาศเผยแพร่แผน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เงิน 1,162,400.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-06 11:28:42 เปิดอ่าน
311 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศข้อมูลสารสำคัญรายการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเงิน 20,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-02 08:53:26 เปิดอ่าน
310 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายการพระราชพิธีราชาภิเษกเงิน 20,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-02 08:52:01 เปิดอ่าน
309 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำป้ายปฎิญญา สพป.เงิน 5,500.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-02 08:50:34 เปิดอ่าน
308 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายปฏิญญาสำนักงานเขตสุจริต เงิน 5,500.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-07-02 08:48:32 เปิดอ่าน
307 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างรายนายประสาน ต้นมณีจ้างเดือนมิถุนายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-28 15:57:41 เปิดอ่าน
306 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนและสพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 11 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-28 11:05:39 เปิดอ่าน
305 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญากับบริษัทโปรมาสเตอร์ จำกัด จำนเงิน 833,523.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-27 09:08:05 เปิดอ่าน
304 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด เสมาสยาม จำนวนเงิน 28,175.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-21 16:19:18 เปิดอ่าน
303 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญากับบริษัทบริบูรณ์กิจ 1988 จำกัด จำนวนเงิน 115,000.- บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-21 16:17:51 เปิดอ่าน
302 ข่าวประกาศสาระสำคัญของสัญญา ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญากับบริษัทแกมมาโก้(ประเทศไทย) จำกัด เงิน 213,000.-บาท รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-21 16:16:29 เปิดอ่าน
301 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการความโปร่งใส สพป.ลำปาง เขต 1 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-18 14:09:06 เปิดอ่าน
300 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 มกราคม 2562 - มีนาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-15 10:11:36 เปิดอ่าน
299 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-15 10:10:12 เปิดอ่าน
298 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ปริญญา ไชยวรรณ 2019-06-13 14:28:07 เปิดอ่าน
297 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ปริญญา ไชยวรรณ 2019-06-11 11:02:53 เปิดอ่าน
296 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งสำเนาหนังสือเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ ศธ 04131/1508 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-08 11:39:55 เปิดอ่าน
295 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-08 11:37:54 เปิดอ่าน
294 ข่าวประกาศประกวดราคา ประกาศและเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-07 15:10:02 เปิดอ่าน
293 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:54:28 เปิดอ่าน
292 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:53:17 เปิดอ่าน
291 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:51:45 เปิดอ่าน
290 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:49:33 เปิดอ่าน
289 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:48:19 เปิดอ่าน
288 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:47:10 เปิดอ่าน
287 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:44:37 เปิดอ่าน
286 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:43:05 เปิดอ่าน
285 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-05 13:41:36 เปิดอ่าน
284 ข่าวประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างรายนายประสาน ต้นมณีจ้างเดือนพฤษภาคม 2562 รุ่งนภา เครือคำหล่อ 2019-06-03 14:02:03 เปิดอ่าน
283 ข่าวประกาศประกวดราคา